0297 52 73 16 ma. & di. 06 291 590 08

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN:

Sfeerverwarming b.v.
Amstelkade 62
1427 AN
gevestigd en kantoorhoudende te Amstelhoek, gemeente Ronde Venen,

hierna te noemen: gebruiker.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“gebruiker”: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
“consument”: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
“consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen. Aangepaste offertes hebben een geldigheidsduur van 7 werkdagen. Extra scherp geprijsde (voorraad)producten zoals aanbiedingen, zijn enkel geldig zolang daarin de huidige voorraad strekt en dienen uiterlijk binnen 2 maanden na opdracht te worden afgenomen. Reserveringen van goederen worden uitsluitend gedaan na aanbetaling van minimaal 10% van de goederen. Speciale aanbiedingen zijn uitgesloten van reservering.
2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, weglating of verschrijving bevat.
3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn afhaalprijzen te magazijn Amstelhoek en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering & afhalen
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af winkel/magazijn van gebruiker te Amstelhoek.
2. De levering van op deze site vermelde goederen geschied alleen in Nederland. Tegen meerprijs kan er worden geleverd in Europa.
3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze voor hem ter beschikking staan. Hierna gelden de gestelde artikelen 6 (afkoelperiode) en 7 (niet goed, geld terug) van dit hoofdstuk.
4. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5. De eventuele bezorging van aankopen geschied volgens opgave van consument tegen door gebruiker opgegeven bijkomende kosten. Goederen worden afgeleverd bij door de consument opgegeven bebouwing en wel ter voordeur begane grond voor zover er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Consument heeft het recht het gekochte artikel binnen 7 dagen (afkoelperiode) na levering aan ons onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren, na telefonische of schriftelijke melding. Gebruiker zal na ontvangst binnen 30 dagen het aankoopbedrag minus transportkosten en de eventuele rembourskosten aan de consument terugbetalen. Beschadigingen van de retourgoederen worden eerst aan de consument geoffreerd en na het ontvangen van de ondertekende goedkeuring van de offerte door de consument in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. De consument kan geen gebruik maken van de afkoelperiode wanneer de consument ervoor heeft gekozen om haar bestelling af te halen (afhalen valt namelijk niet onder de wet “Koop op afstand”). Ook kan de consument geen gebruik maken van de afkoelperiode, wanneer zij een “speciale aanbieding” of “special order” besteld. Bij een “special order” valt te denken aan een op maat gemaakte schouw naar wens van de consument.
7. Consument kan ten alle tijden het gekochte artikel binnen 3 dagen onbeschadigd en in originele verpakking retourneren, indien het artikel niet voldoet aan de gestelde eisen of omschrijving die door gebruiker is gesteld. Gebruiker zal hierna binnen 30 dagen het aankoopbedrag aan consument terugbetalen. Niet goed, geld terug. Afvoermaterialen ed. kunnen niet worden geruild of worden geretourneerd.
8. Bij het afhalen van producten kan gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor schades voortvloeiend bij het inladen van de producten. Dit is geheel op risico van de consument. De consument behoort te weten dat kachels en haarden uitsluitend rechtop vervoerd dienen te worden. Dit verkleind de kans op transportschade.

Artikel 5. Levertijd
1. De levertijd van de door consument bestelde product bedraagt gemiddeld 10 werkdagen doch maximaal 80 dagen of anders dan is bepaald in de overeenkomst tussen consument en gebruiker.
2. Wanneer de overeengekomen levertijd, om wat voor reden dan ook, door gebruiker overschreden wordt, zal gebruiker de consument hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, d.w.z. via fax, brief of e-mail. In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met gebruiker, zonder verdere kosten te ontbinden, door dit schriftelijk, d.w.z. via fax, brief of e-mail aan gebruiker te melden.
3. De eventuele reeds ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door gebruiker binnen 30 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument worden terugbetaald.

Artikel 6. Installatie
1. De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de installatie voorschriften van de fabrikant welke ten alle tijde bij levering toegevoegd zijn.

Artikel 7. Garantie & Service
1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg te dragen voor herstel.
3. Gebruiker dient zorg te dragen voor afhandeling van garantiezaken en wordt geacht indien nodig onderdelen kosteloos toe te sturen gedurende de geldende garantieperiode.
4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
– de gebruiker geen mogelijkheid ziet een veelvuldig terug kerend gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.
– indien de consument aantoont dat de geleverde goederen zoveel gebreken vertonen of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak en tevens wanneer de consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.
6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoond waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak is verwijderd of gewijzigd.

Artikel 8. Plaatsingservice
1. Qua plaatsing kan gebruiker u doorverwijzen naar bepaalde installateurs bij u in de regio. Prijzen en voorwaarden aangaande deze plaatsing is een zaak tussen de consument en de betreffende installateur. De levering van de bestelling staat hier in zijn geheel los van. Gebruiker kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor geschillen tussen de installateur en de consument.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig als mogelijk is – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of het juiste product is geleverd
– of het product voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker

Artikel 11. Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 12. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto door contanten of bij giraal bij vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling wordt de leverplicht van gebruiker opgeschort totdat de betaling op de rekening van gebruiker is bijgeschreven en onherroepelijk is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2. Voor schade door geleverde zaken aan consumenten heeft gebruiker een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiken of haar ondergeschikten.
5. In geen geval is gebruiker aansprakelijk te houden voor schade door onjuiste plaatsing, behandeling van geleverde zaken.
6. Adviezen van Sfeerverwarming b.v. t.a.v. het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Sfeerverwarming b.v. is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten en/of diensten van Sfeerverwarming b.v.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden levering- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomen van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillen beslechting
1. Alle geschillen, welke bij uitvoering of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij de kantonrechter in gevolge dwingende rechterlijke bepalingen een zodanig geschil bevoegd is.

Artikel 16. Gegevensbeheer en privacy
1. Gebruiker houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie. Dit houdt onder meer in dat de gebruiker de daarvoor in aankomende registraties aanmeldt bij de registratiekamer.
2. Alle door gebruiker aan consument gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de tussen consument en gebruiker ontstane overeenkomst(en).
3. Wanneer gebruiker de intentie heeft om de geregistreerde gegevens voor een ander dan in artikel 15.2 genoemd doel te gebruiken zal gebruiker consument hierom toestemming vragen.
3.1 Het staat de gebruiker vrij om teksten en fotomateriaal die door de consument is toegestuurd en daardoor beschikbaar is gesteld vrij te gebruiker voor reclame doeleinden met inachtneming van zijn of haar privacy.
3.2 De gebruiker biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde reclame op elk moment stop te zetten. Gebruiker vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting.
4. De door gebruiker geregistreerde gegevens zijn ten alle tijde zowel schriftelijk als elektronisch op te vragen bij gebruiker waarna gebruiker deze gegevens binnen een aanvaardbare termijn zal verstrekken. De consument heeft het recht ten alle tijde zijn gegevens te laten corrigeren al dan niet te laten verwijderen.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument, zoals bedoelt in artikel 1 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, verkoopverdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18. Vermelding van € 0,00 of geen prijs bij diverse producten
1. Aangezien een aantal fabrikanten niet toestaan dat er zichtbaar wordt afgeweken van de consumenten adviesprijs, staat er bij sommige producten een bedrag van € 0,00 of geen bedrag vermeld. Voor onze verkoopprijs van het betreffende product kunt u ons bellen of e-mailen, zoals ook duidelijk staat aangegeven bij het betreffende product. De consument kan in dit soort gevallen geen enkele aanspraak maken op een product voor een bedrag van € 0,00 en moet begrijpen dat dit géén verkoopprijzen zijn.
2. De consument kan geen enkele aanspraak op een product van € 0,00 maken wanneer de gebruiker de vermelding van “Bel voor de laagste prijs of e-mail ons” niet vermeld heeft bij een bepaald product.
3. De consument kan geen enkele aanspraak maken op een product van € 0,00 wanneer de consument een automatische opdrachtbevestiging via e-mail van gebruiker retour krijgt, waar vermeld staat dat een product € 0,00 kost.

Artikel 19. Rookkanalen en accessoires
1. Bestellingen van losse rookkanalen en/of accessoires onder een bedrag van € 500,00 kunnen enkel afgehaald worden of na overleg met de consument extra transport en/of behandelingskosten in rekening gebracht worden. Wanneer u een kachel of haard bij Sfeerverwarming b.v. gekocht heeft en op een later tijdstip extra materialen wenst, is de gebruiker vrij om dit te verzenden zonder extra kosten. Dit zal echter wel van geval tot geval bekeken worden en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.